21 sep, 2023

Hoe interne audits bijdragen aan een sterker security beleid

Hoe interne audits bijdragen aan een sterker security bedrijf - cyber security
21 sep, 2023
Information Security Consultant, ISO27001
Johan Steylaerts
Information Security Consultant & ISO27001 Lead Auditor

Interne audits spelen een cruciale rol in het versterken van het beveiligingsbeleid van een organisatie. Het auditproces biedt een objectieve beoordeling van de beveiligingspositie van een organisatie en identificeert kwetsbaarheden en zwakke punten die anders wellicht onopgemerkt zouden blijven. Interne audits verschaffen tevens zekerheid aan het management dat hun beveiligingsbeleid doeltreffend is en dat de activa van de organisatie adequaat beschermd zijn. Bovendien leveren interne audits waardevolle inzichten in opkomende bedreigingen en trends, waardoor organisaties hun beveiligingsbeleid kunnen aanpassen om nieuwe risico’s aan te pakken.

Hoewel sommigen automatisch denken aan penetratietests bij het horen van ‘interne audit’, gaan ze veel verder dan dat. Een interne audit is een systematische evaluatie van de securitymaatregelen en -processen binnen een organisatie, waaronder (o.a.) fysieke beveiliging, netwerkbeveiliging, applicatiebeveiliging en gegevensbeveiliging. Het doel is om vast te stellen of de beveiligingsmaatregelen effectief zijn, of ze voldoen aan de geldende normen en best practices, en of er potentiële zwakke plekken zijn die kunnen worden misbruikt door kwaadwillende actoren. Deze audits worden uitgevoerd door interne beveiligingsteams of externe experts.

Waarom interne security audits essentieel zijn in een security programma

Identificeren van kwetsbaarheden

Eén van de belangrijkste voordelen van interne security audits is dat ze organisaties helpen bij het identificeren van kwetsbaarheden in hun security infrastructuur voordat kwaadwillende hackers dit kunnen doen. Deze kwetsbaarheden kunnen variëren van verouderde software en ongepatchte systemen tot slecht geconfigureerde beveiligingsinstellingen. Door deze zwakke punten tijdig te identificeren, kunnen organisaties proactieve maatregelen nemen om ze te verhelpen voordat ze kunnen worden uitgebuit.

Evaluatie van bestaande beveiligingsmaatregelen

Een ander belangrijk aspect van interne security audits is de evaluatie van bestaande beveiligingsmaatregelen. Dit omvat het beoordelen van de effectiviteit van firewalls, antivirussoftware, intrusion detection systems, en andere beveiligingsoplossingen. Het stelt organisaties in staat om te bepalen of deze maatregelen daadwerkelijk bescherming bieden tegen de nieuwste bedreigingen en of ze moeten worden bijgewerkt of verbeterd.

Compliance en regelgeving

Veel organisaties opereren in sectoren waar specifieke regelgeving en compliance-eisen van toepassing zijn. Interne security audits helpen bij het waarborgen van naleving van deze voorschriften. Dit is van cruciaal belang om boetes en juridische problemen te voorkomen. Bovendien kan naleving van beveiligingsnormen en voorschriften het vertrouwen van klanten en partners vergroten.

Optimalisatie van security budgetten

Een ander voordeel van interne security audits is dat ze organisaties in staat stellen hun beveiligingsbudgetten te optimaliseren. Door te identificeren welke beveiligingsmaatregelen het meest effectief zijn en welke mogelijk kunnen worden verminderd of geoptimaliseerd, kunnen organisaties kosten besparen zonder in te boeten aan beveiliging.

Bewustwording en training

Interne security audits dragen ook bij aan het vergroten van de bewustwording binnen een organisatie. Ze benadrukken het belang van security bij alle medewerkers, van het uitvoerend management tot de werknemers op de werkvloer. Daarnaast bieden audits mogelijkheden voor training en bewustwordingsprogramma’s om medewerkers bij te scholen over beveiligingsrisico’s en -best practices.

Continue verbetering van het security beleid

Een sterk security beleid is niet iets dat eenmalig wordt geïmplementeerd en vergeten. Het moet voortdurend worden aangepast en verbeterd om gelijke tred te houden met de veranderende bedreigingsomgeving. Interne security audits zijn een waardevol instrument voor het bevorderen van deze continue verbetering. Ze bieden inzicht in de effectiviteit van het huidige beleid en helpen bij het identificeren van gebieden die verbeterd kunnen worden.

Vier succesregels voor een geslaagde interne audit

  1. Duidelijke doelstellingen vaststellen: De eerste regel voor een succesvolle interne beveiligingsaudit is het vaststellen van duidelijke doelstellingen. Voordat de audit begint, moeten de auditor en de organisatie de reikwijdte van de audit en de specifieke gebieden van het beveiligingsbeleid die zullen worden onderzocht, definiëren. Dit zorgt ervoor dat de audit gericht is en dat de auditor geen tijd verspilt aan het onderzoeken van gebieden die niet relevant zijn voor de audit.
  2. Belangrijke belanghebbenden betrekken: Dit omvat vertegenwoordigers van IT, beveiliging, risicobeheer en bedrijfseenheden. De betrokkenheid van belangrijke belanghebbenden zorgt ervoor dat de audit allesomvattend is en dat alle relevante aspecten van het beveiligingsbeleid worden onderzocht.
  3. Een risicogebaseerde benadering gebruiken: De auditor en de organisatie moeten zich richten op gebieden van het beveiligingsbeleid die het grootste risico vormen voor de organisatie. Dit zorgt ervoor dat de audit wordt geprioriteerd en dat middelen worden toegewezen waar ze het meest nodig zijn.
  4. Tijdige en bruikbare aanbevelingen leveren: De vierde regel voor een succesvolle interne beveiligingsaudit is het leveren van tijdige en bruikbare aanbevelingen. De auditor moet duidelijke en beknopte aanbevelingen verstrekken die het management kan implementeren om eventuele geïdentificeerde zwakke punten in het beveiligingsbeleid aan te pakken. Deze aanbevelingen moeten worden geprioriteerd op basis van het risiconiveau dat ze voor de organisatie vormen.

Interne audit technieken

Om een succesvolle interne audit uit te voeren, zijn er verschillende technieken die auditors kunnen gebruiken:

  • Risicogebaseerde benadering: Deze benadering richt zich op het identificeren en beoordelen van risico’s die de doelstellingen van de organisatie kunnen beïnvloeden. Auditors gebruiken deze techniek om de auditgebieden te prioriteren die de meeste aandacht vereisen, waardoor de middelen effectief worden ingezet.
  • Steekproeven: Steekproeven omvatten het selecteren van een subset van gegevens uit een grotere populatie en het testen ervan op nauwkeurigheid. Deze techniek is nuttig wanneer het niet praktisch of haalbaar is om elk record of elke transactie te onderzoeken.
  • Documentbeoordeling: Een documentbeoordeling omvat het onderzoeken van de beleidsregels, procedures en andere relevante documenten van de organisatie om te zorgen voor naleving van voorschriften en beste praktijken.
  • Interviews: Interviews zijn een andere techniek die wordt gebruikt in interne audits. Ze omvatten gesprekken met belangrijke belanghebbenden en medewerkers om informatie te verzamelen over de activiteiten van de organisatie.
  • Gegevensanalyse: Deze techniek omvat het analyseren van gegevens uit verschillende bronnen om trends, patronen en afwijkingen te identificeren.

Conclusie

Interne audits zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat organisaties efficiënt, effectief en in overeenstemming met voorschriften opereren. Door deze technieken te gebruiken, kunnen auditors gebieden identificeren waar verbeteringen nodig zijn en aanbevelingen doen voor verandering. Interne audits dragen bij aan het versterken van het beveiligingsbeleid en helpen organisaties hun doelen te bereiken terwijl ze het vertrouwen van hun belanghebbenden behouden. Voor een nog robuuster beveiligingsbeleid, kan een interne audit worden gecombineerd met een penetratietest.

Via een Information security implementatieprogramma ontzorgen we uw organisatie bij de implementatie van een matuur informatiebeveiligingsbeleid.

Wat is het ISO27001 certificaat en wat houdt het in? Wat zijn de voordelen en meerwaarde? En hoe pak je dat nu gestructureerd aan? 

Permanente in-house ondersteuning nodig? Schakel onze experten flexibel in als CISO via ons CISOaaS model. 

Op zoek naar hulp of advies?
Ontdek hoe Infosentry jouw organisatie kan ondersteunen bij haar security uitdagingen.